THÖÏC ÑÔN BOÁN MOÙN VUØNG MIEÀN

Thöïc Ñôn VND 600,000
Phuïc vuï röôïu vang töøng theo moùn 1,400,000 VND


THÖÏC ÑÔN NĂM MoùN

Thöïc Ñôn VND 1,000,000
Phuïc Vuï Röôïu Vang Theo Töøng Moùn VND 1,900,000


DI SẢN VIỆT NAM

thöïc ñôn baûy moùn 1,300,000 VND moãi ngöôøi
keøm theo goùi nöôùc uoáng 2,200,000 moãi ngöôøi
phuïc vuï vôùi röôïu vang, bia, cocktails, caùc loaïi röôïu maïnh


'AÊN KHOÂNG CHÆ ÑEÅ SOÁNG, BIEÁT CAÙCH AÊN LAØ CAÛ MOÄT NGHEÄ THUAÂT'
GIAÙ TREÂN CHÖA BAO GOÀM 5% PHÍ DÒCH VUÏ VAØ 10% THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG