THÖÏC ÑÔN BUOÅI TRÖA
phuïc vuï moãi ngaøy töø 11.30 - 14.30
bao goàm traø hoaëc caø pheâTRAÙNG MIEÄNG


Wines special 90/Glass – 450/Bottle